Documentos do centro

[headline htype=”h4″]Proxecto Educativo do centro [/headline]

PEC

[headline htype=”h4″]Regulamento de réxime interno[/headline]

[headline htype=”h4″]Plan de Convivencia[/headline]

[headline htype=”h4″]Plan de Mellora curso 2014/15[/headline]

[headline htype=”h4″]Plano de autoprotección [/headline]

documentobase (Plano de evacuación e autoprotección do centro)

[headline htype=”h4″]Actividades [/headline]

aulamatinal3 (impreso para asistir á aula de madrugadores)

[headline htype=”h4″]Seguro escolar e normativa sobre medicamentos [/headline]

impresoMEDI(Impreso para fornezo de medicamentos aos alumnos)

InfoMedica (normas para o fornezo de medicamentos)

atencion (obrigas do persoal do centro)

[headline htype=”h4″]Lexislación [/headline]

Decreto para o plurilingüismo (Decreto 79/2010)

Lei-3-1983 (Lei de normalización lingüística)

ResumoLOMCE (Lei Orgánica 8/2013 para a mellora da calidade educativa)

LOE (Lei Orgánica 2/2006 de Educación)

Orde 10-02-2014(Desenvolvemento do Decreto 79/2010)

Formulario normalizado para exención da materia de Lingua Galega

Celgas(Regulamento dos niveis de coñecemento da lingua galega)

[headline htype=”h4″]Organigrama [/headline]

Organigrama (Órganos de goberno e de coordinación docente)

[headline htype=”h4″]Pais/nais alumnado [/headline]

proxecto bilingüe 2013-14 (Proxecto Seccións bilingües centro)

OrdeSECBILING (Orde pola que se regulan as seccións bilingües nos centros)

resoluciónCONCE (Resolución pola que se autorizan as seccións bilingües para o curso 2013/2014)

[headline htype=”h4″]Profesores [/headline]

Solicitude de permiso

Proposta (Impreso para facer a proposta da perda do dereito á avaliación contínua)

Perda de avaliación (Impreso para comunicar a perda do dereito á avaliación continua)

[headline htype=”h4″]Alumnado [/headline]

Correo eduxove (Solicitude para o correo eduxove)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-login

Comments are closed