Autoavaliación para alumnos/as

Enquisa de autoavaliación clínica COVID-19 para alumnos/as

  • No caso de que un alumno/a teña algún dos síntomas sinalados neste anexo, non acudirá a clase e contactará co seu centro de saúde habitual (pediatra) e, posteriormente, deberá notificalo a algunha das persoas do equipo COVID-19 do colexio (teléfono:  986278089)
  • Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer COVID-19, o alumnado que conviva con ela non poderá acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. Os pais ou titores legais do alumno/a comunicarán o resultado á dirección do centro.

Comments are closed