Normas de convivencia

INTRODUCCIÓN

Nos principios educativos do centro sinalamos que a relación entre os membros da comunidade educativa estea presidida pola tolerancia e a potenciación do consenso como instrumento de solución dos problemas que neste ámbito poidan crearse. Tamén sinalamos como un obxectivo xeral do colexio: “desenvolver a actividade académica do centro nun clima de convivencia democrática, baseada na participación, no pluralismo, na tolerancia, no respecto e na aceptación mutua”.

O obxectivo xeral é o de:

 • Fomentar o respecto mutuo, a tolerancia, a cooperación e o diálogo entre os membros da comunidade educativa.
 • Fomentar a iniciativa, o espíritu crítico e o aprecio ao traballo ben feito.
 •  Conseguir un trato en plano de igualdade, sen actitudes discriminatorias, coas persoas de distinta raza, idioloxía, condición física e socioeconómica, sexo ou opción sexual.

NORMAS BÁSICAS

Principios básicos

 1. Este Regulamento fundaméntase nos principios de obrigado cumprimento establecidos na normativa vixente establecida na Lei Orgánica 8/1985 Reguladora do Dereito á Educación, Lei Orgánica 1/1990 da Ordenación Xeral do Sistema Educativo, Lei Orgánica 10/2002, Real Decreto 732/1995 de Dereitos e Deberes dos Alumnos e a Circular 6/2005 da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa, Real Decreto 324/96 polo que se aproba o Regulamento Orgánico dos Centros de Secundaria, Orde do 1 de agosto de 1997, Lei de Normalización Lingüística, Lei 28/2005 do 26 de decembro de medidas frente ao tabaquismo e demais ordenación que corresponde.
 2. En concordancia coa lei de normalización, establécese a lingua galega como canle de comunicación da comunidade educativa e de relación con outras institucións.
 3. Prohíbese o consumo de tabaco e bebidas alcohólicas en todas as dependencias do centro e no recinto escolar.
 4. Ningún membro da comunidade educativa poder ser descriminado por razón de raza, sexo, credo ou nacionalidade.
 5. Deberase respectar a liberdade de conciencia e as convicións relixiosas e morais, dignidade, integridade e intimidade dos membros da comunidade educativa.
 6. Todo o persoal do centro, sobre todo cando se traballa cara ao público, deberá tratar respectuosamente e con profesionalidade ao alumnado, calquera outro membro da comunidade educativa ou persoa allea ao centro. Así mesmo, as relacións entre o persoal do centro deben estar guiadas polo diálogo, respecto mutuo e profesionalidade.
 7. Todo o persoal do centro debe respectar escrupulosamente o horario xeral, debendo entrar e saír puntualmente das clases.
 8. As diversas dependencias do centro, así como o recinto escolar, deberán manterse en perfecto estado de hixiene e conservación.
 9. Todos os membros da comunidade educativa deberán gardar o segredo de toda a información confidencial que teña respecto de calquera membro, e de maneira especial da información familiar e médica.
 10. Todo o persoal adscrito ao centro desenvolverá o seu labor conforme á normativa de prevención de riscos laborais evitando os riscos profesionais.

COMUNIDADE EDUCATIVA

Membros

 1. Centro configúrase coma unha Comunidade Educativa integrada polo conxunto de persoas que, relacionadas e implicadas na acción educativa, comparten e enriquecen os obxectivos do Centro.
 2. No seo da Comunidade Educativa as funcións e responsabilidades son diferenciadas en razón da específica contribución que realizan ó proxecto común a Entidade Titular, os alumnos, os profesores, os pais, persoal de administración e servicios e outros colaboradores.

Dereitos

            Os membros da Comunidade Educativa teñen dereito a:

 1. Ser respectados nos seus dereitos e na súa integridade e dignidade persoais.
 2. Coñecer o Carácter Propio, o Proxecto Educativo e o Regulamento de Réxime Interior do Centro.
 3. Participar no funcionamento e na vida do Centro, de conformidade co disposto no presente Regulamento.
 4. Celebrar reunións dos respectivos estamentos no Centro, para tratar asuntos da vida escolar, previa a oportuna autorización da Entidade Titular.
 5. Constituír Asociacións dos membros dos respectivos estamentos da Comunidade Escolar, segundo o disposto na lei.
 6. Presentar peticións e queixas formuladas por escrito diante do órgano que, no seu caso, corresponda.
 7. Reclamar diante do órgano competente naqueles casos nos que sexan conculcados os seus dereitos.
 8. Exercer aqueles outros dereitos recoñecidos nas leis, no Carácter Propio do Centro e no presente Regulamento.

Deberes

            Os membros da Comunidade Educativa quedan obrigados a:

 1. Respectar os dereitos da Entidade Titular, dos alumnos, dos profesores, dos pais, do persoal de administración e servicios e dos outros membros da Comunidade Educativa.
 2. Respectar o Carácter Propio, o Proxecto Educativo, o presente Regulamento e outras normas de organización e funcionamento do Centro e das súas actividades e servicios.
 3. Respectar e promover a imaxe do Centro.
 4. Asistir e participar nas reunións dos órganos dos que formen parte.

Normas de convivencia

 1. As normas de convivencia do Centro definen as características das condutas que deben promoverse para conseguir:
  1. O crecemento integral da persoa.
  2. Os fins educativos do Centro.
  3. O desenvolvemento da Comunidade Educativa.
  4. Un bo ambiente educativo e de relación no Centro.
  5. O respecto aos dereitos de tódalas persoas que participan na acción educativa.
 2. Son normas de convivencia no Centro:
  1. O respecto á integridade física e moral e ós bens das persoas que forman a Comunidade Educativa e de aquelas outras persoas e institucións que se relacionan co Centro coa ocasión da realización de actividades e servicios do mesmo.
  2. A tolerancia diante da diversidade e a non discriminación.
  3. A corrección no trato social, especialmente, por medio dun emprego correcto da linguaxe.
  4. A interese polo desenvolvemento do propio traballo.
  5. Respecto polo traballo e función de tódolos membros da Comunidade Educativa.
  6. Cooperación nas actividades educativas e convivenciais.
  7. O coidado no aseo e imaxe persoal e a observancia nas normas do Centro diante desta materia.
  8. Actitude positiva diante dos avisos e correccións.
  9. O axeitado emprego do edificio, mobiliario, instalacións e material do Centro, conforme ao seu destino e normas de funcionamento, así coma o respecto á reserva de acceso a determinadas zonas do Centro.
  10. En xeral, o cumprimento dos deberes que se sinalan na lexislación vixente e no presente Regulamento aos membros da Comunidade Educativa e de cada un dos seus estamentos.

Observatorio de convivencia

 1. O Observatorio de Convivencia créase dentro do seo do Consello Escolar do colexio, de acordo coa normativa legal vixente e ten como cometido:
  1. Axilizar os trámites que se requiran en tódolos procedementos e propostas que teñan que ver coas relacións entre os membros da comunidade educativa do centro.
  2. Dar maior eficacia a cantas propostas sexan positivas para mellorar o clima de entendemento entre tódolos sectores representados no Consello Escolar.
 2. Nunca asumirá decisións, senón que se limitará a propoñer, coñecer e informar de canto suceda e teña relevancia a nivel convivencial.
 3. Composición:
  1. Un pai/nai membro do Consello Escolar
  2. Un profesor/a membro do Consello Escolar
  3. Un alumno/a mebro do Consello Escolar
  4. O xefe/a de estudios do colexio
  5. Coordinador das distintas etapas
 4. Funcións:
  1. Favorecer o desenvolvemento dun clima agradable que favoreza as boas relacións e o traballo nas clases, respectando as diferencias persoais e propiciando a integración social.
  2. Resolver os problemas e as incidencias que poidan xurdir como consecuencia das faltas cometidas contra das normas de convivencia elementais contidas no R.R.I do centro (dereitos e deberes dos alumnos).
  3. Someter as consideracións sobre problemas de convivencia que poidan xurdir ao consello escolar do centro a fin de mellorar as relacións entre os membros da comunidade.
  4. Canalizar adecuadamente as condutas dos membros integrantes da comunidade educativa, o máis directa posible, e en base ao diálogo e a comprensión, para superar as dificultades individuais e ralacionais.
  5. Propoñer actividades e/ou programas de dinámica de grupos e culturais, con un contido lúdico-formativo, onde se desenvolvan a participación, o diálogo, o coñecemento mutuo, a responsabilidade persoal e a capacidade autocrítica dos alumnos/as, e as boas relacións destes entre si, cos profesores/as e coas persoas que diariamente están en contacto con eles.
 5. Seguimento dos alumnos/as que, reiteradamente, non acoden ás clases sen xustificación e de xeito significativo de acordo co P.C.E. Procedemento e actuación:
  1. Relacións entre os alumnos:
   1. Establecerase a resolución do conflito de forma directa entre as partes e coa mediación do profesor/a ou responsable do control nese momento.
   2. A análise debe ser o máis obxectiva posible e debe reflectir por escrito (no caso de alumnos maiores), tanto o relato dos feitos, a propia responsabilidade nos mesmos, e o compromiso de cambio do que o provocou.
   3. O escrito, convenientemente asinado e datado, gardarao o titor/a na carpeta de incidencias da clase, e se estima conveniente comunicara o ocurrido aos pais por escrito.
   4. Se a falta é grave, contactarase cos pais ou titores legais para buscar unha solución rápida e eficaz.
   5. Cando a actitude afecte a grupos numerosos, ou se vexan implicados algúns máis pequenos por abusos de maiores, platexarase o debate sobre o respecto nas aulas, retomando a necesidade de cumprir as normas de convivencia como base para o respecto mutuo e o benestar de todos.
   6. Absentismo escolar:
    1.  Apertura de expediente de absentismo
    2.   Comunicación e adevertencia ao alumno/a por parte do titor
    3.   Comunicación certificada á familia indicándolles a apertura de expediente e audiencia posterior co titor/a do seu fillo/a.
    4. Intervención do Departamento de Orientación
    5.  Conexión cos Servicios Sociais, se fose necesario.
 6. Seguimento e avaliación: a Comisión de Conviviencia, reunirase para valorar as situacións que se produzan ao longo do curso, no ámbito das relacións entre os membros da Comunidade Educativa, e cada vez que sexa necesario para a resolución dos problemas neste senso. En todo caso, os seus membros terán cumprida información das actuacións que neste senso leve a cabo a Xefatura de Estudos dentro do ámbito das súas competencias, e participará activamente no platexamento de propostas ao resto dos membros do Consello Escolar.

ALUMNOS

Dereitos

            Os dereitos do alumnado adaptaranse ao establecido no Real Decreto 732/1995 do 5 de maio, publicado no B.O.E. de 2 de xuño de 1995.

Son dereitos do alumnado:

 1. Recibir información que asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade.
 2. Ser respectados na súa liberdade de conciencia, así coma nas súas convicións relixiosas e morais.
 3. Formular diante do profesorado, titores ou Dirección cantas iniciativas, suxerencias ou reclamacións estimen oportunas para mellorar o funcionamento do centro.
 4. Recibir explicacións axeitadas ao seu nivel de comprensión e a seren informados polo profesorado da programación da súa materia, con especial referencia ós obxectivos, aos contidos mínimos e aos criterios de avaliación.
 5. Seren atendidos e respectados polas súas profesoras e profesores, persoal non docente e cargos directivos. En ningún caso poderán sufrir sancións humillantes que atenten contra a súa dignidade persoal.
 6. Expresar libremente a súas opinións, sen humillar nin ofender e  participar na elaboración das normas de convivencia.
 7. Ser valorados no rendemento escolar conforme a criterios públicos e obxectivos.
 8. Recibir orientación escolar e profesional para conseguir o máximo desenvolvemento persoal, social e profesional, segundo a súas capacidades, aspiracións e intereses.
 9. Ser respectados na súa intimidade no tratamento dos datos persoais de que dispón o Centro que, pola súa natureza, sexan confidenciais segundo a normativa vixente.
 10. Continuar a súa relación co Centro cando xa finalizaran os seus estudos no mesmo.
 11. Que lles anuncien con tempo as datas dos exames e a seren escoitados de teren algunha proposta que facer neste senso.
 12. Que lles mostren os exames e actividades corrixidos e a recibir do profesor as aclaracións oportunas sobre a súa nota.
 13. Reclamar contra as decisións e cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación se adopten. A tal efecto a alumna ou alumno presentará a reclamación nun prazo de 48 horas a contar desde a entrega oficial de notas e ante a Xefatura de Estudos, que a dirixirá ó Departamento correspondente e, no último caso, á Comisión Pedagóxica. Resolverase a reclamación presentada nun prazo máximo de sete (7) días naturais.

Deberes

            Os alumnos quedan obrigados a:

 1. Respectar a dignidade dos membros da comunidade escolar, así como as normas de convivencia establecidas neste regulamento.
 2. Asistir regular e puntualmente ás clases, sen entorpecer as actividades que no recinto do centro se estean a realizar. Polo tanto, non correrán, xogarán ou berrarán dentro das instalacións escolares, gardando silencio nas horas de clase.
 3. Non sairán do recinto escolar durante a xornada escolar lectiva sen a debida autorización. Así mesmo, non deben permanecer nas aulas ou nos corredores fóra das horas de clase.
 4. Na última hora de clase, pola mañá, deberán deixar calquera dependencia que utilizasen de xeito ordenado (material de obradoiros, mesas, cadeiras, luces, ventás pechadas…)
 5. Levar á clase o material necesario e específico de cada materia (libros de texto, libreta, bolígrafos, material de debuxo, roupa de deporte, etc.), segundo as orientacións da súa profesora ou profesor.
 6. Coidar como súas as instalacións, mobiliarios e medios de que dispón o centro. Calquera desperfecto ou rotura provocado polo mal uso ou abuso será pagado polo infractor/a ou infractores/as.
 7. O alumnado que individual ou colectivamente causase danos de forma intencionada ou por neglixencia ás instalacións do centro ou o seu material, quedan obrigados a reparar o dano causado ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación. Igualmente, os alumnos que substraísen bens do centro, deben restituír o substraído. En todo caso os pais ou representantes legais dos alumnos serán responsables civís nos termos previstos polas leis. Se se produce o deterioramento, os alumnos deben poñelo en coñecemento da Dirección ou do profesorado, se o desperfecto se produciu durante a clase. Así mesmo, deben colaborar para que tadas as instalacións do Centro permanezan limpas, evitando en todo momento que no chan aparezan papeis ou desperdicios, respectando de xeito especial aulas, corredores.
 8. Observar unha actitude responsable nos seus traballos de estudante.
 9. Esforzarse por superar os niveis mínimos do rendemento académico.
 10. Adquirir hábitos intelectuais e de traballo na orde a súa capacitación para a continuidade nos seus estudos e a posterior actividade profesional.
 11. Adquirir hábitos que lles fagan recoñecer, respectar e apreciar os valores dos dereitos fundamentais da persoa e da convivencia.
 12. Entregar ós pais ou titores legais os boletín de cualificacións e reintegralos ao Centro debidamente asinados no prazo que cada titoría fixe ou calquera nota informativa do profesorado á familia.

Entradas, saídas e recreos

 1. Realizaranse respectando as normas de convivencia.
 2. As entradas e saídas deben ser controladas polo profesor garda coa colaboración dos demais profesores e cargo directivo de garda.
 3. As horas de saída ao recreo consideraranse como horas lectivas o que implica que todos os profesores deberán acompañar ao seu grupo ata o recreo e durante o recreo.
 4. No toque de timbre ás horas de recreo os alumnos deben dispoñerse para acceder ás súas clases e dipostos para empezar a clase xunto co profesor/a correspondente.
 5. Durante o tempo de recreo, o alumnado non poderá volver ás aulas, corredores e escaleiras ata a súa finalización, agás casos excepcionais e contando coa autorización dalgún dos profesores acompañantes.
 6. Cando un alumno/a deba permanecer na aula durante o tempo de recreo por indicación dun profesor/a, terá que estar acompañado por este.
 7. Facilitarase o uso da Biblioteca no tempo de recreo exclusivamente como lugar de estudo e lectura, e en todo caso de acceso voluntario.
 8. Poderanse organizar durante o tempo de lecer actividades de libre participación que precisen do uso de locais, sempre e cando haxa profesorado responsable das mesmas.

Condutas contrarias ás normas de convivencia

 1. Alteración e corrección:
  1. Alteran a convivencia no Centro os membros da Comunidade Educativa que, por acción ou omisión, vulneran as normas de convivencia a que se refire o artigo 5 do presente Regulamento.
  2. Os que alteran a convivencia serán corrixidos conforme aos medios e procedementos que sinalan a lexislación vixente e o presente Regulamento.

Faltas, sancións e garantías procedementais

 O Real Decreto 732/1995 de 5 de maio de dereitos e deberes do alumnos regula ademais, as faltas, as sancións e as garantías procedementais (estarase, tamén, ó establecido na circular 6/2005 da Dirección Xeral de Centros sobre o órgano competente para impoñer as correccións ao alumnado por condutas contrarias ás normas de convivencia). Convén recordar que no seu artigo 43.1 se afirma: “As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia deberán garantir o respecto aos dereitos do resto dos alumnos e procurarán a mellora nas relacións de tódolos membros da comunidade educativa”, e establece (art. 43.2 ) os seguintes criterios:

 1. Imposibilidade de privar ao alumno do seu dereito á educación e do seu dereito á escolaridade na educación obrigatoria.
 2. Imposibilidade de impoñer sancións contrarias á integridade física e á dignidade persoal dos alumnos.
 3. Proporcionalidade entre a falta e a sanción debendo terse en conta a idade do alumno.
 4. Existencia de garantías procedementais.
 5. O Consello Escolar como supervisor das sancións impostas.

Gradación das correccións.

 1. Son circunstancias paliativas:
  1. O recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta
  2. A falla de intencionalidade.
  3. A observancia dunha conducta habitual positivamente favorecedora da convivencia.
 2. Son circunstancias acentuantes:
  1. A premeditación e a reiteración.
  2. Causar dano, inxuria ou ofensa aos compañeiros de menor idade ou aos recén incorporados ao Centro.
  3. Calquera acto que entrañe ou fomente a violencia, a discriminación, o racismo, a xenofobia ou o menoscabo dos principios do Carácter Propio.

Tipificación das condutas:

 1. Condutas contrarias ás normas de convivencia no centro: competencias, correccións e procedementos. Considéranse como tales:
  1. As faltas inxustificadas de puntualidade” Considérase falta de puntualidade a incorporación dun alumno á clase despois do sinal de comezo. Os profesores amoestarán verbalmente aos alumnos que cheguen tarde, tomarán nota e farano constar no parte de faltas. As faltas de puntualidade xustificaranse ante o profesor respectivo e ante o titor nun prazo de tres días. Os alumnos minores de idade presentarán o correspondente impreso normalizado asinado polo seu pai ou a súa nai ou titor legal. O titor/a deberá anotar e gardar os xustificantes. Cando as faltas de puntualidade sexan frecuentes, o titor comunicarao por escrito, e con acuse de recibo, aos pais ou titores legais, se é menor de idade.
  2. As faltas inxustificadas de asistencia á clase“. Os profesores teñen a obriga de facer constar no parte de faltas as faltas de asistencia á clase dos alumnos. As faltas de asistencia á clase dos alumnos xustificaranse ante o profesor correspondente e ante o titor no prazo de tres días, desde a incorporación do alumno á clase, mediante o impreso correspondente, asinado polo pai, a nai ou o titor legal. Cando un alumno de ESO falte frecuentemente ou durante tres días consecutivos o titor deberá poñerse en contacto coa familia para informarse da súa situación. O titor fará constar o número de faltas, xustificadas ou non, nos partes, que se enviarán trimestralmente ós pais ou aos interesados.
  3. Expulsións de clase”.  No caso de que a gravidade da conduta aconselle a expulsión da clase, o alumno/a sairá con traballo para facer, e dirixirase ao titor. O profesor que expulsou ao alumno recollerá e avaliará o traballo feito. A expulsión anotarase no parte diario da clase e o titor notificarallo á familia coa maior brevidade posible.
   1.  Se un alumno/a acumula tres expulsións, o titor/a informará ao Xefe de Estudios, reenchendo a ficha correspondente. Farase coa maior brevidade posible, dous ou tres días despois da terceira expulsión. O Xefe de Estudios informará por escrito ás familias de que se produciron tres expulsións, e entrevistarase co alumno expulsado.
   2. Se se produce una cuarta expulsión, informarase ao Director, engadindo fotocopia do primeiro informe enviado polo titor ás familias e, se é o caso, de novos datos dos que se dispoña.A cuarta expulsión implica a non-permanencia do alumno/a na súa clase durante un día, no cal permanecerá traballando dentro do centro, sen recreo nin descansos. Esta medida comunicarase ás familias mediante carta e comunicación telefónica do Director, así como una nova entrevista co alumno/a.
   3. No caso de que se produzan tres expulsións da clase co/a mesmo/a profesor/a, este/a entrevistarase coa familia para informala das actitudes negativas do alumno/a.
   4. Se se produce una quinta expulsión ou sucesivas expulsións, valorarase polo titor, Xefe de Estudos e Dirección as medidas a tomar, que poden implicar tres días de expulsión do centro, ou a tramitación de informes á Comisión de Convivencia.
   5. O deterioro causado intencionalmente nas dependencias do centro, no material deste ou nos obxectos ou pertenzas doutros membros da comunidade educativa“. Considérase deterioro causado intencionalmente as seguintes condutas:
    1. As que atentan á propia saúde e dos demais: fumar nas dependencias do centro, hixiene e limpeza persoal, etc.
    2. As que atentan á limpeza e hixiene do centro: tirar papeis, desperdicios, latas, etc., ao chan; tirar xices, borradores, etc.; ensuciar o chan, paredes, teitos, mesas, cadeiras ou calquera outro obxecto.
    3. As condutas que deterioren o material do centro: materiais e instrumentos didácticos e deportivos; outros materiais: mesas, cadeiras, papeleiras, portas, cristais, luces, aseos, etc.
    4. Tódolos profesores e persoal non docente deberán amoestar verbalmente ao alumno que comete calquera das condutas expostas e comunicarano ao titor que o trasladará ao Xefe de Estudos que adoptará a medida sancionadora e a arquivara. Cando sexa factible, a sanción consistirá en repoñer, en horas non lectivas, o deterioro causado: recollida de papeis e lixo, limpeza de mesas, cadeiras, paredes, teitos, etc.; o amaño, reposición dos obxectos deteriorados ou a súa contraprestación económica.
    5. “As condutas que deterioren as pertenzas doutros membros da comunidade”: libros, materiais de escritura ou debuxo, material deportivo, prendas ou calquera outro obxecto.
    6. Calquera outro acto inxustificado que perturbe o normal desenvolvemento das actividades do centro“. Entre os actos inxustificados cabe citar:
     1. Condutas que alteren a atención na clase ou nas actividades docentes: conversacións ou risas indebidas, berros, ruídos, alborotos, mascar goma de mascar, comer, uso de móbiles, auriculares, consolas, etc.
     2. Condutas que alteren o desenvolvemento ordinario das actividades académicas: obstaculizar os accesos aos edificios, aulas, servicios, etc.; a alteración ou subtracción do parte de faltas de asistencia á clase; non colaborar, no seu momento, nas actividades da aula; non respectar os prazos de entrega de libros ou materiais prestados, etc.
     3. Condutas impropias dun centro educativo: xogo de cartas, actos violentos ou agresivos, linguaxe groseira, acenos e posturas irrespectuosas, etc.
     4. Os profesores e o persoal non docente amoestarán aos alumnos que cometan estas faltas. En caso de reincidencia os profesores e o persoal non docente actuarán segundo o procedemento sinalado no artigo, punto 1, d, iv do Regulamento de Réxime Interno.
 2. Condutas que prexudican gravemente a convivencia no centro.
  1. Non poderán corrixirse as conductas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro sen a previa instrución dun expediente que, trala recollida da necesaria información, acorde o director do centro, ben pola súa propia iniciativa ou ben a proposta do Consello Escolar. Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro:
   1.  “Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da comunidade educativa“. Considéranse como tales actos:
    1. As malas contestacións á profesores e persoal non docente.
    2. A desobediencia a un membro do profesorado ou do persoal non docente cando o estea amoestando debido a realización dunha falta
    3. As faltas de respecto a calquera dos membros da comunidade educativa.
    4. Os insultos a calquera dos membros da comunidade educativa ou o uso de alcumes.
    5. A provocación, indución e incitación pública a realización de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.
    6. Os insultos, inxurias ou ofensas, de palabra ou feito, a un dos membros da comunidade educativa que atente ao honor profesional e á dignidade persoal realizados publicamente.
    7. As críticas inxustas proferidas publicamente con ánimo de desacreditar, deshonrar e calumniar.
    8.  “A agresión grave, física ou moral, contra os demais membros da comunidade educativa ou a discriminación grave por calquera das razóns enumeradas no artigo 12.2.a) do Real Decreto 732/1995 de 5 de maio de dereitos e deberes dos alumnos“. Considéranse como tales:
     1. As accións realizadas con intención de causar dano físico a calquera das persoas da comunidade educativa producindo lesións ou danos físicos. Tamén se consideran as accións que provocan o deterioro importante das propiedades e útiles do centro e das persoas que conviven no mesmo.
     2. As condutas que ocasionan unha coacción, un acoso ou un abuso que induza a unha persoa á comisión de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia ou verse impedido a actuar libremente.
     3. A suplantación da personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou subtracción de documentos académicos“.
      1. Considéranse como actos de suplantación da personalidade:
       1. Identificarse falsamente utilizando a identidade doutra persoa cando vaia ser amoestado.
       2. Asinar coa identidade dun compañeiro.
       3. Suplantar a un compañeiro en actos realizados no centro.
       4. Considéranse condutas de falsificación de documentos académicos:
        1. A alteración de documentos e informes do centro e dos profesores: informes das súas avaliacións; notificacións a súa familia; probas escritas ou exercicios, etc..
        2. Considéranse condutas de subtracción de documentos:
         1. A subtracción ou roubo de documentos tales como as informacións sobre as avaliacións; cadernos de notas utilizados polos profesores; probas escritas ou exercicios, etc..
         2. Os graves danos causados polo uso indebido ou intencionadamente nos locais, material ou documentos do centro ou nos bens doutros membros da comunidade educativa“. Considéranse danos graves:
          1. A rotura ou deterioro grave dos locais ou materiais do centro: aulas, laboratorios, biblioteca, ordenadores, libros, servicios, andares, zonas deportivas, cadeiras, mesas, luces, encerados, fachadas, árbores, plantas, etc..
          2. A rotura ou deterioro grave dos bens e pertenzas de calquera membro da comunidade educativa ou visitante do instituto: libros, material didáctico, obxectos persoais, coches, motos, etc..
          3. Actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro“. Considéranse actos inxustificados:
           1. As algaradas e alborotos colectivos realizados no centro.
           2. As ausencias colectivas sen previa autorización da xefatura de estudos.
           3. As folgas realizadas sen terse comunicado á dirección cunha antelación de 48 horas.
           4. As condutas individuais ou colectivas de carácter intimidatorio ou agresivo cara a calquera persoa da comunidade educativa.
           5. Os roubos ou subtracción dos bens ou materiais do centro e dos obxectos e útiles dos demais membros do centro.
           6. As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade educativa do centro ou a incitación ás mesmas”.
           7. “Considérase falta gravemente prexudicial para a convivencia no centro a venda e facilitación de drogas e, por tanto, de bebidas alcohólicas realizadas no interior do recinto escolar ou nas súas proximidades”.
           8. “Igualmente, considérase falta gravemente prexudicial para a convivencia a incitación colectiva ao uso e consumo de drogas e a frecuente incidencia de fumar nos lugares prohibidos”.
           9. “A reiteración, no mesmo curso escolar, de conductas contrarias ás normas de convivencia no centro recollidas no punto 1 deste mesmo artigo”: Así considéranse faltas gravemente prexudiciais para convivencia no centro:
            1. 10 faltas inxustificadas de puntualidade.
            2. As faltas inxustificadas de asistencia á clase computaranse como faltas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro. Para evitar ambigüedades establécese a seguinte cuantificación: cando un alumno acumule nunha materia un número de faltas de asistencia sen xustificar igual ao número de horas semanais de dita materia multiplicado por dous, o profesorado titor faralle un apercibimento; se segue acumulando faltas sen xustificar, ao acadar o mesmo número multiplicado por tres, faralle un segundo apercibimiento. O terceiro apercibimento producirase ao acumular aquel mesmo número multiplicado por catro ao longo de todo o curso e levará consigo o sometemento do alumnado a un sistema de avaliación extraordinario, previsto para estos casos polos distintos departamentos, na súa programación anual.
            3. Cando o número de faltas de puntualidade ou de asistencia á clase se compute como falta gravemente prexudicial para a convivencia no centro o titor/a apercibirá ao alumno e comunicarao con acuse de recibo á familia,  detallando os días, horas e materias implicadas. Constará no expediente individual do alumno no que se incluirá un informe detallado do profesor/a da materia, do titor/a e do Xefe de Estudos sobre ditos feitos. Na notificación do segundo apercibimento de falta gravemente prexudicial para a convivencia no centro por falta inxustificada de asistencia á clase o titor/a recordará á familia e ao interesado a posible perda do dereito á avaliación continua nalgunha/s materia/s (art. 44, apartado 2 do R.D. de 5 de maio de 1995) se reincide e acumula a terceira falta. Cando se produzan tres faltas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro por faltas inxustificadas de asistencia á clase, cos seus correspondentes apercibimentos, o alumno perderá o dereito á avaliación continua na/s materia/s afectada/s. Neste caso, aínda que os alumnos poidan seguir asistindo á clase realizarán unha proba extraordinaria ao final de curso para superala materia. Os departamentos didácticos elaborarán as probas previstas para esta finalidade.
 3. Corrección e competencias para corrixir as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro.

Tanto para a corrección como para delimitar as competencias para decidir as correccións seguirase o disposto no artigo 53 do Real Decreto 732/1995 de 5 de maio sobre dereitos e deberes dos alumnos.

 1. Procedemento para a tramitación dos expedientes disciplinarios.

Tendo en conta os artigos 54, 55 e 56 do Real Decreto 732/1995 de 5 de maio sobre dereitos e deberes dos alumnos, para sancionar as faltas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro, procederase da seguinte maneira:

 1. A instrucción previa do expediente será a iniciativa do director ou a instancia da Comisión de Convivencia do Consello Escolar.
 2. O director designará ao instructor que poderá ser recusado polo alumno, seus pais ou os seus representantes legais cando da súa conduta ou manifestación poida inferirse falta de obxectividade.
 3. O director/a comunicará, con acuse de recibo, ós pais ou ao interesado, se é maior de idade, a/s falta/s gravemente prexudicial/is para a convivencia no centro cometida/s, o inicio da instrución e o nome do instrutor.
 4. A instrución deberá acordarse no menor prazo posible, en todo caso non superior a dez días, desde que se tivo coñecemento dos feitos tipificados como falta/s sancionable/s neste Regulamento.
 5. Instruído o expediente, darase audiencia ó alumno e, se é menor de idade, aos seus pais ou titores legais, ao menos cando se notifique/n a/s falta/s que se lle imputan e cando se propoña a sanción que se vai elevar ao Consello Escolar. O prazo de instrución do expediente non deberá exceder de sete días. Terase en conta, se procede, os informes do titor, dos profesores, do delegado de curso, do departamento de orientación e, se se considera conveniente, poderá solicitarse un informe psico-socio familiar.
 6. A resolución do expediente deberá producirse nun prazo máximo dun mes, desde a data de iniciación do mesmo.
 7. A resolución do expediente será aprobada pola maioría simple dos membros do Consello Escolar.
 8. Cando se inicie a instrución dun expediente, ou en calquera momento do seu desenvolvemento, o director, por decisión propia ou a proposta, no seu caso, do instructor, poderá adoptar as medidas provisionais que estime convenientes. Estas medidas poderán consistir no cambio provisional de grupo ou na suspensión do dereito de asistencia ao centro, ou a determinadas clases ou actividades, por un período de tempo que non será superior a cinco días. As medidas adoptadas serán comunicadas ao Consello Escolar, que poderá revogalas en calquera momento.
 9. Comunicarase ao Servicio de Inspección Técnica o inicio do procedemento e manterase informado da tramitación ata a súa resolución.
 10. Contra a resolución do Consello Escolar poderá interpoñerse recurso ordinario ante o Delegado provincial nos termos previstos nos artigos 114 e seguintes da Lei 30/1992 de 28 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Xunta de delegados/as do alumnado

 1. Constituirase, nos cursos de Educación Secundaria Obrigatoria, unha vez elexidas as delegadas ou delegados do alumnado e estará formada por representantes do alumnado dos distintos grupos e polos representantes do alumnado no Consello Escolar.
  1. Cada grupo elixirá, por sufraxio directo e secreto, durante o primeiro mes do curso escolar, unha delegada ou delegado de grupo, que formará parte da Xunta de Delegadas/os. Elixirase tamén una subdelegada ou subdelegado, que substituirá á delegada/o en caso de ausencia o enfermidade e o apoiará nas súas funcións.
  2. As eleccións de delegadas/os serán organizadas e convocadas pola Xefatura de Estudos, en colaboración coa titoría dos grupos e os representantes do alumnado no Consello Escolar.
  3. A Xunta de Delegadas/os terá as seguintes funcións:
   1. Elaborar propostas de modificación do Regulamento de Réxime Interno, dentro do ámbito da súa competencia.
   2.  Informar ós estudiantes das actividades da devandita Xunta e das cuestións propias do seu centro, así como de todos os temas da súa competencia.
   3. Cando o solicite, a Xunta de Delegadas/os, en pleno ou en comisión, deberá ser oída polos órganos de goberno do Centro nos asuntos que, pola súa índole, requiran a súa audiencia e, especialmente, no que se refire a:
    1.  Establecemento e desenvolvemento de actividades culturais, recreativas e deportivas no centro.
    2.  Presentación de reclamacións nos casos de abandono ou incumprimento das tarefas educativas por parte do centro.
    3.  Alegacións e reclamacións sobre a obxectividade e eficacia na valoración do rendemento académico dos alumnos.
    4.  Proposta de sancións ós alumnos pola comisión de convivencia que conleven a incoación de expediente.
    5. As delegadas/os non poderán recibir sanción polo desempeño das súas funcións como portavoces do alumnado.
    6. Os membros desta Xunta, no exercicio das súas funcións, terán dereito a coñecer e consultar as actas das sesións do Consello Escolar, e calquera outra documentación administrativa do centro que lles afecte, salvo aquela da cal a súa difusión puidese afectar ó dereito á intimidade das persoas e ao normal desenvolvemento dos procesos de avaliación académica.
    7. A Xefatura de Estudos facilitará á Xunta de Delegadas/os un espacio adecuado para que poidan celebrar a súas reunións, e o medios materiais adecuados para o seu correcto funcionamento.
    8. Corresponde ás delegadas/os de grupo:
     1. Asistir ás reunións da Xunta.
     2.  Expor ás autoridades académicas as suxerencias e/ou reclamacións do grupo ao que representan.
     3.  Fomentar a convivencia entre o alumnado e informar aos órganos competentes das condutas contrarias ás normas de convivencia do centro que observasen.
     4.  Colaborar co profesorado do centro para o bo funcionamento do mesmo.
     5.  Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do centro, informando de calquera desperfecto ou anomalía que observasen.
     6.  Encargaranse de entregar, á hora sinalada por cada titoría, o parte de asistencia á clase debidamente cumprimentado.

PROFESORES

Dereitos

            Os profesores teñen o dereito a:

 1. Desenvolver libremente a súa función educativa de acordo coas características do posto de ocupen.
 2. A súa formación permanente nos termos establecidos no Centro.
 3. Participar na elaboración do Proxecto Curricular de Etapa.
 4. Desenvolver a súa metodoloxía de acordo co Proxecto Curricular de Etapa e de xeito coordinado pola Equipo/Departamento correspondente.
 5. Exercer libremente a súa acción avaliadora de acordo cos criterios establecidos no Proxecto Curricular de Etapa.
 6. Empregar os medios materiais e instalación do Centro para os fins educativos, segundo as normas reguladoras do seu uso.
 7. Esixir ao alumnado bo comportamento, atención e puntualidade na clase.
 8. Tomar as medidas que se crean oportunas no momento en que se produza calquera conducta contraria á convivencia, dando coñecemento da mesma ao titor do grupo o órgano competente.
 9. Seren informados periódica e puntualmente de cantas disposicións, acontecementos e aspectos da xestión e administración, afecten ao Centro en xeral e ao Profesorado en particular.
 10. Propor que sexan tomadas en consideración cantas suxerencias presente co fin de mellorar o nivel académico e de convivencia e calquera das outras recollidas nas disposicións oficiais (LODE, LOXSE, etc.), debendo ser elevadas aos órganos correspondentes.

Deberes

Os profesores quedan obrigados a:

 1. Exercer a súas funcións segundo as condicións estipuladas no seu contrato e/ou nomeamento.
 2. Cooperar no funcionamento dos obxectivos do Proxecto Educativo do Centro e seguir, nas súas funcións, as directrices establecidas no Proxecto Curricular de Etapa.
 3. Participar na elaboración da programación específica da área ou materia que imparte, no seo do Equipo Docente do curso e/ou do Departamento correspondente.
 4. Elaborar a programación da aula.
 5. Orientar ós alumnos en técnicas de traballo e de estudo específico da súa área ou materia, dirixir prácticas ou seminarios relativos á mesma, así coma analizar e comentar con eles as probas levadas a cabo.
 6. Colaborar en manter a orde e disciplina dentro do exercicio das súas funcións.
 7. Asistir puntualmente á clase e demais actividades docentes, así como a todas aquelas reunións que convoquen os titores.
 8. Deixar rexistradas as faltas de asistencia do alumnado, facendo constar no parte diario de clase as ausencias e demais incidencias.
 9. As profesoras e profesores deben corrixir as actitudes contrarias ás normas de convivencia realizadas por algún membro da comunidade e, se for preciso, polas en coñecemento da dirección.
 10. Preocuparse pola boa marcha do centro e colaborar nas actividades docentes e complementarias que se programen colectivamente.
 11. Procurar o seu perfeccionamento profesional.
 12. Gardar sixilo profesional.

PAIS

Dereitos

           Os pais ou titores teñen dereito a:

 1. Que no Centro se imparta o tipo de educación definido polo Proxecto Educativo do Centro.
 2. Participar nos asuntos relacionados co desenvolvemento do proceso educativo dos seus fillos no Centro.
 3. Recibir información do proceso educativo dos seus fillos.
 4. Ser recibidos polos profesores do Centro nos horarios establecidos.

Deberes

            Os pais quedan obrigados a:

 1. Procurar a axeitada colaboración entre a familia e o Centro, co fin de acadar unha maior efectividade na tarefa educativa. Así:
  1. Asistirán ás entrevistas e reunións ás que sexan convocados polo Director/a, o Coordinador/a de Etapa ou os Titores para tratar asuntos relacionados coa educación dos seus fillos.
  2. Propiciarán as circunstancias que, fóra do Centro, poidan facer máis efectiva a acción educativa do mesmo.
  3. Informarán ós educadores daqueles aspectos da personalidade e circunstancias do seus fillos que sexan sobresaíntes para a súa formación e integración no entorno escolar.
 2. Cumprir as obrigas que se derivan da relación contractual co Centro.
 3. Respectar o exercicio das competencias técnico-profesionais do persoal do Centro.
 4. Xustificar por escrito as fallas de asistencia ou puntualidade dos seus fillos.

Asociacións

 1. Os distintos estamentos da Comunidade Educativa poderán constituír Asociacións, conforme á lexislación vixente, coa finalidade de:
  1. Promover os dereitos dos membros dos respectivos estamentos.
  2. Colaborar no cumprimento dos seus deberes.
  3. Coadxuvar na consecución dos obxectivos do centro reflectidos no Proxecto Educativo.
 2. As Asociacións terán dereito a:
  1. Establecer o seu domicilio social no Centro.
  2. Participar nas actividades educativas do Centro de conformidade co que se estableza no Proxecto Curricular de Etapa.
  3. Celebrar reunións no Centro, para tratar asuntos da vida escolar e levar a cabo a súas actividades propias previa autorización da Entidade Titular. A autorización concederase sempre que a reunión ou actividades non interfiran co normal desenvolvemento da vida do Centro.
  4. Solicitar información dos órganos do Centro sobre aquelas cuestións que lles afecten.
  5. Presentar suxestións, peticións e queixas formuladas por escrito diante do órgano que, no seu caso, corresponda.
  6. Reclamar diante do órgano competente naqueles casos nos sexan conculcados os seus dereitos.
  7. Exercer aqueles outros dereitos recoñecidos nas leis, no Carácter Propio do Centro e no presente Regulamento.
 3. As Asociacións quedan obrigadas a cumprir os deberes e normas de convivencia sinalados nos artigos 4 e 5 do presente Regulamento e os deberes propios do respectivo estamento.

Comments are closed