Educación infantil

[column width=”2/3″ place=”first”  custom_class=”testimonial-container”]

A educación infantil constitúe unha etapa fundamental para o desenrrolo en edades tempranas.

Aínda que non é de caracter obligatorio, no Quiñones de León consideramos que predispoñe favorablemente ós nenos e nenas cara o ambente escolar cunha importancia primordial para a formación dos nenos, nas bases posteriores de comunicación, nas pautas fundamentais de convivencia e socialización, así como no descubrimento positivo do entorno inmediato.

A etapa de educación infantil ordenase en dous ciclos. O primeiro comprende ata os tres anos, e o segundo, dende os tres ós seis anos de idade.
No Quiñones de León implantamos o segundo ciclo exixindo a presencia de profesionais cunha visión global da infancia en tódolo seu deserrolo e coa debida cualificación para a atención educativa.

[testimonials title=”Obxetivos para esta etapa”]

[testimonial]Descubrir, coñecer e controlar o seu propio corpo, formándose unha imaxe positiva de si mesmo e dos demáis, valorando a súa identidade sexual non discriminatoria, as súas capacidades e a dos outros e adquirindo hábitos básicos de saúde e benestar.[/testimonial]

[testimonial]Actuar de forma cada vez máis autónoma nas actividades da vida cotidiana, adquirindo seguridade afectiva e emocional e desenvolvendo a capacidade de iniciativa e confianza en si mesmos e nos demáis.[/testimonial]

[testimonial]Establecer con espíritu de apertura a súas relacións cos demáis, facendo incapé nas actitudes de escoita e respetando os puntos de vista dos outros.[/testimonial]

[testimonial]Establecer vínculos fluidos de relación cos adultos e cos seus iguais, respondendo aos sentimientos de afecto, respetando a diversidade e desenvolvendo actitudes de axuda e colaboración.[/testimonial]

[testimonial]Observar, explorar, experimentar e respetar o entorno máis cercano, estableciendo diferencias con outros tipos de entorno.[/testimonial]

[testimonial]Conocer, diferenciar e participar nalgunhas manifestacións culturais do seu marco territorial e establecer diferencias con outros de ámbito estatal.[/testimonial]

[testimonial]Empregar a linguaxe verbal nos distintos contextos de forma axeitada.[/testimonial]

[testimonial]Conquerir o dominio psicomotor axeitado as necesidades do seu momento evolutivo.[/testimonial]

[testimonial]Desenvolver a adquisición de sentimentos e valores de xustiza, paz e solidaridade.[/testimonial] [/testimonials]

[/column]

[column width=”1/3″ place=”last” ]

Educación Infantil

[/column]

Comments are closed